This website will shut down on 31 December 2021!

On Security in Digital Ecosystems (Om säkerhet i digitala ekosystem)

View this book on Adlibris

Item record on MUEP: http://muep.mah.se/handle/2043/14151

Carlsson, B; Jacobsson, A. (2012). Om säkerhet i digitala ekosystem. Lund: Studentlitteratur.

ENGLISH SUMMARY – We are heading towards a society controlled by software and where digital market forces take over more and more of our traditional business areas. “On security in digital ecosystems” is about the people, technology and economics that shape the dynamic and complex, but also sometimes hostile, ecosystems that today’s Internet constitutes.

PÅ SVENSKA – Vi är på väg mot ett samhälle som styrs av programvarukod och där digitala marknadskrafter tar över allt större delar av våra traditionella verksamhetsområden. Om säkerhet i digitala ekosystem handlar om människorna, tekniken och ekonomin som formar det dynamiska och komplexa, men även stundtals fientliga ekosystem som dagens Internet utgör.

Globala trender som webb 2.0, sociala nätverk och datamoln i kombination med dominerande företag som Facebook, Amazon och Google har på kort tid förändrat förutsättningarna för nätets digitala invånare. Samtidigt har det skett en ökning av illvilliga aktiviteter i form av virus- och spionprogram, men också genom diverse sociala tekniker. Som en konsekvens har vi ett digitalt ekosystem där såväl goda som mindre goda beteenden skapar dynamik och spänningar, och där mötet mellan artificiella instanser av både människor och företag väcker spännande frågor. Särskilt viktiga spörsmål har med människans behov av säkerhet, privatliv, tillit och trygghet att göra, men också om våra biologiska beteendemönster, kognitiva förutsättningar, ekonomiska affärsmodeller och tekniska upptäckariver. I denna myriad av perspektiv, områden och företeelser tar boken sin utgångspunkt.

Boken är lämplig att användas i undervisning på universitetsnivå, men den kan också utan speciella förkunskaper läsas av den som är intresserad av säkerhetsfrågor om dagens och morgondagens Internet.

Read this interview with Andreas Jacobsson

Read more about this book on Adlibris.