This website will shut down on 31 December 2021!

Do-tanks: avstämningsmöte i studion

Igår träffade MEDEA representanter från sex av de sju projekt som sedan senhösten 2009 arbetat med konceptualisering och prototypande av bl.a. kollaborativa tjänster, allt gjort i samproduktion mellan forskare från Malmö högskola och näringslivet. Tanken med mötet var att diskutera var projekten befinner sig just nu, vilka problem de står inför och att tala om samproduktion generellt. Projekten kommer att beskrivas i närmare detalj efter den projektpresentation som hålls i MEDEA-studion den 3 juni. Här följer en kort sammanfattning av vad projekten går ut på och var de befinner sig just nu:

DoDream
Grundidén är att skapa en mötesplats där näringsliv och kulturliv möts. Man vill skapa sociala kontaktytor och stödjande mekanismer för att presentera, starta och stödja projekt. Projektledarna Helene Granqvist (Good AB) och Åsa Skogström (Hungerprojektet) talar om att förändra världen genom drömmar, att man får lov att fantisera. De stödjande strukturerna kan handla om finansiering men också om att skapa en mötesplats mellan idéer och resurser – det finns ofta kommunikationssvårigheter mellan de som kommer med en idé och de som har makten över de ekonomiska resurserna. Ett sätt att angripa denna problematik på är att använda “filmade affärsplaner”, dvs affärsplaner i videoform. En annan grundtanke är också att en “resurs” inte alltid behöver vara ekonomisk – den kan lika gärna handla om att tillhandahålla ett kök. Inför den slutliga presentationen i juni ska en det finnas ett antal filmade affärsplaner och en webbprototyp som byggs i samarbete med Academedia.

Parapolis
Projektet handlar om att skapa nya format för medborgardeltagande i stadsplaneringen. Man utför experiment med de så kallade framtidskikarna. Tanken är att medborgarna själva ska skapa de panoramabilder som presenteras i kikarna. Ett generelllt problem som lyfts fram är hur medborgarens idéer tillvaratas – för att uppmuntra till deltagande måste idéer också realiseras och inte bara diskuteras. Ett av syftena med projektet är att hos deltagarna få igång ett designtänkande, att “vända klagande till design”.

UrbLove
Projektet handlar om att skapa spel i staden och utförs i samarbete med bl.a. ungdomsorganisationen RGRA och skategruppen Tösabidarna. Projektgruppen utforskar vad som händer när man låter ungdomar skapa egna spelrutter i staden. Spelen är korta interaktiva berättelser från områden av staden vars berättelser sällan kommer fram, och ungdomarna vill gärna att personer från andra delar av staden ska spela. Slutligen ska projektet utmynna i ett webbverktyg där vem som helst kan skapa egna spelrutter. Urblove är också finansierat av Vinnova. Länk till projektets blogg.

The Magpie Nest
Projektet handlar om att skapa ett Facebookspel där grupper på arbetsplatser får en möjlighet att utbyta den “tysta” kunskap som alltid finns internt i organisationer men som sällan explicit förmedlas. Det kan t.ex. handla om hur man bemöter en kund i vissa obekväma situationer.

Din natur?
Projektet handlar om att på utställningen Din Natur? på Malmö Muséer skapa ett dialog kring hur vi ser på naturen. Du blir som besökare profilerad utifrån de svar du ger på specifika frågor, och tanken är att du ska börja fundera kring din egen syn på naturen.

Liverse!
Projektet går ut på att undersöka och designa för hur man kan använda mobilteknologi för att förhöja konsertupplevelsen. Det kan t.ex. handla om att untnyttja storbildsskärmar till att visa twitterflöden eller fotografier som konsertbesökarna själva laddar upp. Det kan också handla om konsertspecifik media och användandet av s.k. mobiltaggar för att få tillgång till media. Idén är att i juni ha ett färdigt koncept.