Medea till fakulteten för Kultur och samhälle

Rektor fattade på torsdagen beslut om skärpta kriterier för högskolans forskningscentrum samt om möjligheten för fakulteter att inrätta forskningsplattformar. Beslut fattades även om att avveckla Medea. Namnet kommer framöver att förvaltas av Kultur och samhälle.

– Forskningen vid högskolan har utvecklats starkt under senare år och vi höjer nu ribban ytterligare för de högskoleövergripande forskningscentrumen som blir våra flaggskepp. Detta är en strategisk satsning för att fokusera på några områden där vi har särskilt hög kompetens och därmed möjlighet att i samverkan med det övriga samhället ge avgörande bidrag till lösningen av viktiga globala utmaningar, säger Hans Lindquist, vicerektor för forskning och forskarutbildning.

Skärpta kriterier
Rektor Stefan Bengtsson fattade på torsdagen beslut om att skärpa kriterierna för inrättande och utvärdering av forskningscentrum vid högskolan, bland annat skärps kriterierna vad gäller internationell forskningsanknytning och publicering. Rutinen för utvärdering förtydligas även. Samtliga forskningscentrum kommer att utvärderas vart femte år. Beslutet innebär också en uppstramning av hur högskolans olika forskningssatsningar benämns.

Utvärderingar 2015
Under år 2015 kommer som tidigare planerats Centrum för professionsstudier (CPS), Institutet för studier om Malmös historia (IMH) och Malmö Institute for Studies of Migration, Diversity and Welfare (MIM) att utvärderas. De kommer att utvärderas enligt de kriterier som gällde 2014; en bedömning om de har potential att, inom rimlig tid, uppfylla de nya kriterierna kommer dock att ingå.

Ny möjlighet för fakulteter
För fakulteterna öppnas nu möjligheten att satsa på framgångsrik forskning genom att inrätta forskningsplattformar. Till skillnad från ett forskningscentrum, som är fakultetsöverskridande, kommer forskningen vid en forskningsplattform att bedrivas inom ett begränsat område vid en fakultet. Det är dekan som, efter samråd med rektor, beslutar om inrättande av en forskningsplattform.

Lever vidare i annan form
Rektor har även beslutat att avveckla det högskoleövergripande centrumet Medea vid årsskiftet.

– Medea har sedan starten varit en mycket kreativ miljö där man utvecklat metoder att kombinera forskning inom digitala medier med innovativa sätt att samverka med det övriga samhället, bland annat med hjälp av så kallade living labs. Dessa värdefulla metoder och insikter kommer att leva vidare inom högskolan och vi hoppas att de nu kan spridas till fler miljöer, säger Hans Lindquist.

Fakulteten för kultur och samhälle kommer att förvalta namnet Medea och utveckla forskningen inom området framöver.

Text: Charlotte Löndahl Bechmann. Denna artikel är även publicerad på mah.se. Rektorsbeslutet om forskningscentrum och forskningsplattformar vid Malmö högskola kan läsas här.