Innovationstävling för kollektiva transporter

Kollektivtrafik och andra gemensamma transportlösningar blir allt viktigare för att uppnå klimatmålen och för att klara av transportbehoven i våra allt mer förtätade städer. Medea, Malmö högskola, har av Vinnova beviljats medel för att utveckla och genomföra en innovationstävling som fokuserar just på olika typer av kollektiva trafiklösningar.

Tävlingen genomförs under 2014 och utvecklas i nära samarbete med Skånetrafiken. Andra partners är klusterorganisationen Mobile Heights och Sony Mobile, med flera. Med utgångspunkt i idéerna om Internet of Things och med “öppna data” som material kommer designers, programmerare och konstnärer (med flera) att prototypa digitala tjänster inom kollektivtrafikområdet.

Vinnovas utlysning syftade till att skapade en ökad kompetens kring användandet av innovationstävlingar i Sverige.

Läs mer om Traffic Jam Session.

För mer information, kontakta projektledare Karin Johansson-Mex