Utlysning av medel för att ta fram förslag till samproduktionsprojekt

MEDEA handlar till stor del om att genomföra samproduktionsprojekt. Vi vill starta nya, gärna överraskande, ej förväntade projekt; projekt baserade på unika idéer. Men det sker inte över en natt. Det handlar först om att ha spännande idéer, att hitta intressanta konstellationer av människor med olika kompetenser, och att kunna konkretisera idéerna till förslag på skarpa samproduktionsprojekt. Det handlar sedan om att hitta organisation och finansiering för genomförande av projekten.

Vi utlyser nu medel för att forskare och andra aktörer ska kunna hitta varandra och gemensamt formulera idéer om projekt. Vi utlyser dels en mindre summa, max 10 000 kronor, för att personer som tidigare inte har arbetat tillsammans kan få möjlighet att träffas. Dessa medel kan redan sökas före sommaren. Instruktioner för hur dessa medel ska sökas framgår ur bilaga 1. Dels utlyser vi en större summa, max 100 000 kronor, som ska användas för att arbeta fram konkreta, starka projektförslag. Den grupp som genomför det arbetet ska bestå både av forskare och av andra aktörer. Ansökan om dessa medel ska lämnas in senast den 1 september oktober. Instruktioner för hur dessa medel ska sökas framgår ur bilaga 2.

Vad ska projekten handla om? Bortsett från det uppenbara kravet att det ska handla om nya medier och om samproduktioner (samproduktioner mellan forskare och andra) är det upp till de som kommer med idéerna. Projektförslagen kommer emellertid att bedömas utifrån fyra kriterier:

• Hög inomvetenskaplig relevans (nya kunskaper)
• Hög utomvetenskaplig relevans (för offentlighet, industri, kultur, etc)
• Genuin samproduktion (samarbete mellan forskare och andra aktörer från början till slut)
• Innovativa, kreativa projektförslag

Om en dryg vecka öppnar vi en hemsida där både forskare och andra aktörer som har idéer om projekt, men som saknar potentiella projektpartners, kan hitta varandra. Maila till medea@mah.se så lägger vi ut underlaget på sidan. Det vi vill ha är:

• beskrivning av ens preliminära projektidé
• beskrivning av vem man är
• beskrivning av vem det är man vill komma i kontakt med (vilken typ av kompetens man saknar)
• en emailadress

Det kommer att krävas lösenord för att få tillgång till sidan. Lösenord kommer att ges till de personer som vill medverka i MEDEA-nätverket. Vi skickar ut ett mail när vår hemsida för matchmaking är öppnad. Men ni kan börja skicka underlag till oss redan nu.

Och vill ni bolla idéer: Kontakta oss så bestämmer vi en tid (medea@mah.se).

Bilaga 1:
Instruktioner för ansökan om medel för påbörjande av arbete med framtagande av förslag till samproduktionsprojekt (senast den 1 juni 2009)

Medel kan sökas av forskare och andra aktörer som tidigare inte har samarbetat. Ansökan ska vara inne senast den 1 juni. Beslut fattas den 8 juni. Medlen är till för att kunna möjliggöra inledande möten (kan användas för resor, t ex). Maximal summa som kan sökas: 10 000 kronor. Ansökan behöver innehålla:

• beskrivning av ens preliminära projektidé
• förteckning över potentiella partners i projektet
• redogörelse för vad de sökta medlen ska användas till
• redogörelse för hur man tänker se till att man i en ansökan den 1 september ska kunna uppfylla de fyra huvudkriterierna för kommande projekt:

– Hög inomvetenskaplig relevans (nya kunskaper)
– Hög utomvetenskaplig relevans (för offentlighet, industri, kultur, etc)
– Genuin samproduktion (samarbete mellan forskare och andra aktörer från början till slut)
– Innovativa, kreativa projektförslag

Emaila ansökan till: medea@mah.se

Eller skicka den till:
MEDEA Collaborative Media Initiative
Malmö högskola
205 06 Malmö

Bilaga 2:
Instruktioner för ansökan om medel för arbete med framtagande av förslag till samproduktionsprojekt (senast den 1 september oktober 2009)

MEDEA utlyser medel för arbete med framtagande av förslag till samproduktionsprojekt. Det är möjligt att söka max 100 000 kronor. Deadline för ansökan är den 1 september oktober 2009. Pengarna ska användas för att arbeta fram ett starkt projektförslag och den grupp som genomför arbetet ska bestå både av forskare och av andra aktörer. MEDEA kommer att medverka i arbetet, så att projektidén i ett andra steg kan förverkligas. Det kan vara mot KK-stiftelsen, men det kan också vara mot EU, Vinnova eller andra; det beror på hur projektidén ser ut, och hur den förhåller sig till olika tänkbara finansiärers regelverk. Storleken på ett kommande projekt kan också variera.

Förslagen kommer att bedömas dels av MEDEAs ledningsgrupp (som består av forskare vid Malmö högskola), dels av MEDEAs samproduktionsråd (både externa representanter och forskare). Beslut om medel fattas den 1 oktober november. Maximalt fem ansökningar kan beviljas. Vi återkommer med mer exakt information om vad ansökningarna ska innehålla, men i princip handlar det om att

• beskriva ens preliminära projektídé
• redogöra för vilka partners som tänker utveckla idén
• redogöra för vilka kostnader som utarbetandet av projektidén leder till samt
• beskriva hur projektidén förhåller sig till de fyra huvudkriterierna för kommande projekt:

– Hög inomvetenskaplig relevans (nya kunskaper)
– Hög utomvetenskaplig relevans (för offentlighet, industri, kultur, etc)
– Genuin samproduktion (samarbete mellan forskare och andra aktörer från början till slut)
– Innovativa, kreativa projektförslag

Emaila ansökan till: medea@mah.se

Eller skicka den till:
MEDEA Collaborative Media Initiative
Malmö högskola
205 06 Malmö